Danh mục Tổ chức

Kế hoạch triển khai Chỉ thị 03

PDF.InEmail

 

ĐẢNG BỘ QUẬN THANH KHÊ                                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
CHI BỘ TRƯỜNG THPT THANH KHÊ
Số: 15/KH-CBTHPTTK                             Thanh Khê, ngày 01 tháng 08 năm 2011

 

KẾ HOẠCH

triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011

của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo

tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015

 


Căn cứ chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/5/2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015; Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2015 và Hướng dẫn số 12-HD/TW, ngày 27/7/2011 của Ban tuyên giáo Trung ương về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chi bộ trường THPT Thanh Khê lập kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:
Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị, tiếp tục đẩy mạnh và đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của Chi bộ, làm cho toàn thể cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh nhận thức sâu sắc những giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tạo chuyển biến mạnh mẽ và sâu rộng về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các tệ nạn tham nhũng, tiêu cực, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh.

2. Yêu cầu:
Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 06, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Kết hợp việc học tập, nâng cao nhận thức với nâng cao ý thức tự giác rèn luyện làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ của mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh. Kết hợp giữa xây và chống, giữa động viên, khuyến khích với sự đôn đốc, kiểm tra của Chi uỷ; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là của cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Chi bộ, Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn thanh niên, các tổ trưởng chuyên môn, tổ trưởng Công đoàn, Chi đoàn giáo viên …, đồng thời thực hiện nghiêm Điều lệ và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của nhà trường và sự giám sát của tổ chức đảng, của nhân dân.
Lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, các Cuộc vận động “Hai không”, “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”… với thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn trường cũng như từng cá nhân.
Xác định rõ việc chỉ đạo học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa rất quan trọng của Chi bộ, trực tiếp là Chi uỷ và đồng chí Bí thư cấp ủy, đồng thời là nhiệm vụ thường xuyên của cả hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên và học sinh.
Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của từng tổ chức đảng, đoàn thể, hội đồng sư phạm, tổ chuyên môn trong việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

II. Nội dung các hoạt động triển khai Chỉ thị 03-CT/TW:

1. Tiếp tục tổ chức học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tổ chức quán triệt sâu sắc mục đích, yêu cầu, nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Chi bộ và tuyên truyền rộng rãi trong CB-GV-NV và học sinh.
- Căn cứ hướng dẫn hằng năm của Ban Tuyên giáo các cấp, Chi ủy sẽ tổ chức để đưa vào sinh hoạt chi bộ, các tổ chức, đoàn thể đưa vào sinh hoạt định kỳ nội dung nghiên cứu, học tập các chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Chủ động xây dựng nội dung giáo dục và những bài học về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp, thiết thân với ngành, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, thể hiện trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp.
- Tuyên truyền rộng rãi về các chủ đề học tập trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Tiếp tục thực hiện những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm hoạt động của nhà trường trong giai đoạn hiện nay.
- Quán triệt thực hiện theo những hướng dẫn bổ sung về chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay do Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng và tổ chức thực hiện. Chú trọng khâu kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức, xây dựng tiêu chí đánh giá, biểu dương, khen thưởng và kịp thời uốn nắn những lệch lạc trong thực hiện.
- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ GD&ĐT về chuẩn mực đạo đức nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và chuẩn nghề nghiệp theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

3. Xác định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu Chi bộ, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể của trường.
- Cấp ủy, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Bí thư Chi đoàn GV, người đứng đầu các tổ chuyên môn, các tổ công đoàn và mỗi cán bộ, đảng viên và giáo viên cần nhận thức rõ trách nhiệm nêu gương, tự giác đi đầu trong học tập và làm theo Bác, coi đây là một trong những giải pháp cơ bản để lôi cuốn, mở rộng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Chi bộ và trong toàn trường. Mỗi người tự giác xây dựng kế hoạch tu dưỡng, rèn luyện qua những việc làm cụ thể, thiết thực. Chi bộ, đơn vị theo dõi và giúp đỡ thực hiện.
- Tiếp tục thực hiện những yêu cầu của Bộ Chính trị (khóa X) trong Công văn số 271-CV/TW, ngày 24/9/2009 “về việc tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hơn nữa chất lượng Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh””, trong đó có yêu cầu thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp.
- Thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp; hướng dẫn về cơ chế kiểm tra của tổ chức đảng, cơ chế giám sát của nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt.

4. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của Chi bộ, chính quyền và đoàn thể, gắn với thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, giải quyết những vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong ngành, trường.
- Chi ủy bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Đại hội đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XX, Đại hội đảng bộ quận Thanh Khê lần thứ X và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên của Chi bộ, chính quyền, đoàn thể phù hợp với điều kiện và đặc thù của trường.
- Quán triệt chủ trương: đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng của Chi bộ, chính quyền, đoàn thể là giải pháp quan trọng để việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc thường xuyên trong Đảng và xã hội.
- Xác định một số nội dung cụ thể trong rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách trong công việc và sinh hoạt; tập trung chỉ đạo, góp phần giải quyết một số vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc ở ngành, ở trường, mang lại kết quả cụ thể, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh.
- Trước mắt, Chi bộ chỉ đạo Đoàn trường và Chi đoàn giáo viên tổ chức thực hiện điểm, sớm xây dựng kế hoạch và chương trình hành động cụ thể thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 03. Định kỳ Chi bộ sẽ kiểm tra, đánh giá, sơ kết 6 tháng; hằng năm tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm và đề ra phương hướng rèn luyện cho năm tiếp theo.

5. Tiếp tục thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, cán bộ, đảng viên.
- Tiếp tục thực hiện các nội dung tích hợp về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong giảng dạy và học tập ở các môn học.
- Triển khai kịp thời việc giảng dạy theo sách, theo giáo trình về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh khi có sự chỉ đạo của Bộ GD&ĐT.

6. Giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.
- Đoàn trường, Hội Liên hiệp Thanh niên trường xây dựng kế hoạch cụ thể về giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động và sinh hoạt tập thể, thu hút đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo phong trào rộng lớn học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Bác Hồ.
- Đoàn trường phát động các phong trào thanh niên làm theo tấm gương đạo đức của Bác với các hình thức hoạt động đa dạng, phong phú.

7. Công tác kiểm tra định kỳ, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Chi ủy sẽ xây dựng và thực hiện kế hoạch kiểm tra, sơ kết, tổng kết, định kỳ tổ chức giao ban giữa các tổ chức, đoàn thể. Trong nội dung kiểm tra, sẽ chú trọng việc đánh giá công tác tổ chức triển khai và kết quả thực hiện của các tổ chức, đoàn thể theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và của cấp ủy cấp trên; ảnh hưởng tích cực của việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tới đời sống chính trị - kinh tế - xã hội và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Chi bộ, của trường và của từng tổ chức, đoàn thể; phát hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả; biểu dương những điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại mỗi tổ chức, đoàn thể; phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, nói không đi đôi với làm; kiến nghị với Chi ủy, với đồng chí Bí thư Chi bộ về nội dung, hình thức tổ chức có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.
- Thực hiện công tác tổng kết hằng năm về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương và cấp ủy cấp trên.
- Bí thư Chi bộ sẽ định kỳ kiểm tra công tác tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các tổ chức, đoàn thể.

8. Đẩy mạnh tuyên truyền về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn
- Chính quyền, Công đoàn, Đoàn TN đẩy mạnh và thường xuyên tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, nhân viên và học sinh về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cuộc họp hằng tháng.
- Căn cứ Kế hoạch và Hướng dẫn tuyên truyền về các ngày lễ lớn, các ngày kỷ niệm lớn trong năm của Ban Tuyên giáo các cấp, các tổ chức, đoàn thể tập trung tuyên truyền mạnh mẽ, tạo sức lan tỏa, có tác dụng tốt đối với toàn trường.
- Các tổ chức, đoàn thể coi trọng việc phát hiện, xây dựng và biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội. Trong quá trình tổ chức thực hiện, sẽ có hướng dẫn cụ thể về các hình thức biểu dương và có hướng dẫn riêng về việc tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
- Gắn “xây” với “chống”, trong thực hiện công tác tuyên truyền, các tổ chức, đoàn thể nghiêm túc thực hiện công tác phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, những việc làm thiếu gương mẫu, “nói” không đi đôi với “làm”, triển khai thực hiện không nghiêm túc Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc, phê phán các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

III. Tổ chức thực hiện
1. Việc tổ chức triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Chi bộ do đồng chí Bí thư và Chi ủy trực tiếp chỉ đạo.
Chi bộ sẽ thành lập bộ phận giúp việc cho Chi ủy về việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh dưới sự chỉ đạo của Chi ủy. Phụ trách bộ phận giúp việc bao gồm đồng chí Chi ủy viên, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn trường, Bí thư chi đoàn giáo viên và trưởng Ban nữ công.
Quy chế làm việc của bộ phận giúp việc sẽ thực hiện theo hướng dẫn của cấp trên.
2. Căn cứ vào Kế hoạch của Chi bộ, các tổ chức, đoàn thể xây dựng kế hoạch toàn khóa và kế hoạch hằng năm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong quá trình thực hiện, các tổ chức, đoàn thể cần phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, tìm, chọn các nội dung, hình thức tổ chức phù hợp, sinh động để đạt hiệu quả cao và thiết thực.
3. Về kinh phí triển khai thực hiện các hoạt động học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Trung ương Đảng và Bộ Tài chính. Trước mắt thực hiện theo Thông tư liên tịch số 99/2008/TTLT-BTC-VPTW, ngày 30/10/2008 của Bộ Tài chính và Văn phòng Trung ương Đảng về quản lý và sử dụng kinh phí hoạt động, triển khai của Ban Chỉ đạo cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở các cấp.
Các tổ chức, đoàn thể và tất cả đảng viên quán triệt và thực hiện nghiêm túc kế hoạch này./.

 

TM. CHI ỦY

BÍ THƯ

Võ Văn Khánh

Lượt truy cập

mod_vvisit_counterHôm nay440
mod_vvisit_counterHôm qua1045
Tổng lượng truy cập
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter

Liên kết :

CQ Đảng, Nhà nước
Các trường học
Trang thông tin đại chúng
Các Sở GD - ĐT
Các website khác